Vedtægter for Foreningen
Retroworlds venner
Stiftet d. 12/02-2015

Foreningens navn, hjemsted og formål

 • Foreningens navn er:  Retroworlds venner 

 • Foreningens hjemsted er: Lerbjerg 8370 Hadsten

 • Foreningens formål er at understøtte og bevare Retroworld, så stedet kan fungere som:

  a) samlingssted for organisationer, foreninger og enkeltpersoner som arbejder med nostalgi og bevarelse af kulturværdier fra især tidsrummet 1960 til 1980.

  b) Være- og værksted for restaurering af møbler, apparater m.v. fra 60’er – 70’erne

  c) laboratorium for undersøgelser, forskning mm. af nostalgiens gavnlige virkning på især ældre mennesker.

  d) baggrund for kulturelle tiltag, såsom filmoptagelser, musikarrangementer, foredrag og arrangementer med nostalgisk indhold og sigte.

  e) forbillede for etablering af lignende steder rundt om i landet til at værne om den fælles kulturarv og samtidig udnytte de meningsfyldte kræfter i nostalgien.

  f) fortsat at udvikle initiativer til gavn for, og af, Retroworlds brugere og støtter. 

Medlemmer

Enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål  kan betegne sig som medlem af foreningen.

Et medlem, som ikke overholder nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

En eksklusion skal dog endeligt godkendes på den førstkommende generalforsamling, af foreningens betalende medlemmer ved stemmeflertal af mindst 2/3 af de fremmødte. Her er det fremmødet, der er gældende, og der kan derfor ikke bruges fuldmagt til stemmeafgivelse.

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i marts måned og indvarsles ved almindeligt brev eller mail til samtlige medlemmer senest 14 dage før.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent og stemmetæller.

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4) fremlæggelse af budget for kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.

5) Indkomne forslag indsendt inden 15 feb.

6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.

7) Valg af revisor.

8) Eventuelt.


Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 30 dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra 25% af foreningens medlemmer, senest 6 uger efter, at en sådan begæring er modtaget. Bestyrelsen kan også, ved flertal, indkalde og afholde en ekstraordinær generalforsamling, der varsles på samme vilkår som ovenstående.

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Hvis det ønskes af mindst et medlem, skal afstemninger foretages skriftligt, men kan afholdes ved almindelig håndsoprækning.

Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldigt  medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigent, samt ny (og evt afgående) formand.

Ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 - 9 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Derudover vælges der et antal suppleanter efter interesse. Disse kan deltage, efter bestyrelsens valg, til ordinære bestyrelsesmøder, men har dog ingen stemmeret. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er mindst 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Dog skal ca. halvdelen af bestyrelsen på valg, hvert år, skiftevis. Rækkefølgen findes ved lodtrækning.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær umiddelbart efter afholdelse af generalforsamling.  

Bestyrelsen kan nedsætte eksterne udvalg, til arbejde for formålene med foreningen, dog skal mindst et bestyrelsesmedlem være repræsenteret i hvert af de eksterne udvalg, så der bibeholdes en direkte kontakt til bestyrelsen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

Foreningen udpeger/ansætter en daglig leder og det nødvendige personale for at gennemføre formålene. Herunder holde kontakten til Retroworlds indehaver, ordne økonomi og regnskab og andet som forholdene måtte kræve for at opretholde en sund virksomhed.Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse, samt godkendelse på førstkommende generalforsamling.

Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Revision foretages af valgte revisor.

Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens på generalforsamlingen valgte, revisor.

Vedtægtsændringer og
foreningens opløsning

Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, skal bestyrelsen indkalde til ny ekstraordinær generalforsamling, der tidligst kan afholdes 6 uger og senest 8 uger efter.

Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På denne nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af et simpelt flertal af de repræsenteredes stemmer.

Stk. 1 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.

Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den  12.02. 2015

Dirigent: Henriette Weiss Klausen

Bestyrelse

Formand: Hans Jørgen Christensen

Næstformand: Bodil Basse Pedersen

Sekretær/referent: Henriette Weis Klausen

Kasserer: Tove Kallesøe

Andre: Jørgen Juul Jensen

Suppleant: Henrik Morsing Kallesøe

Suppleant: Herluf Nydam Jensen

Retroworld's venner

Læs om foreningen her
LÆS MERE HER